Antalya otele gelen bayan izmir gecelik bayan arkadaş pet shop Kayseri saatlik bayan
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Ardeşen İçin Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı

ARDEŞEN 28.07.2023 - 11:50, Güncelleme: 31.07.2023 - 10:54
 

Ardeşen İçin Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı

ARDEŞEN GENÇLİK MERKEZİ VE KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ardeşen Gençlik Merkezi Ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN:2023/735730 1-İdarenina) Adı:RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi:Müftü Mahallesi Stadyum Sk. No:36 Rize Gençlik Merkezi Binası Kat:3 Merkez/RİZEc) Telefon ve faks numarası:0 464 213 04 81 - 0 464 213 04 80ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı:Ardeşen Gençlik Merkezi Ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşib) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Gençlik Merkezi Binası (2 Katlı, Çelik Çatılı ve Betonarme Yapı) 1 Adet Yüzme Havuzu Binası (2 Katlı, Çelik Çatılı ve Betonarme Yapı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Rize İli, Ardeşen İlçesiç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.08.2023 - 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Kamu İhale Tebliği’nin 53.4’üncü maddesinde, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işleri ihalelerinde, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale tarihi itibariyle Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı (yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış) ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olmaları şartının İdarelerce aranması gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle isteklilerin, 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’e istinaden, gerçek kişi ise kendileri adına, tüzel kişi ise firmaları adına düzenlenmiş olan “Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi”ndeki numarayı, teklifleri kapsamında hazırlayacakları Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili satırında belirtmeleri zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda her bir ortağın “Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi” sahibi olması zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen "(B) Üst Yapı (Bina) İşleri/III. Grup: Bina İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya Mimar 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARDEŞEN GENÇLİK MERKEZİ VE KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ardeşen Gençlik Merkezi Ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/735730
1-İdarenina) Adı:RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi:Müftü Mahallesi Stadyum Sk. No:36 Rize Gençlik Merkezi Binası Kat:3 Merkez/RİZEc) Telefon ve faks numarası:0 464 213 04 81 - 0 464 213 04 80ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Ardeşen Gençlik Merkezi Ve Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşib) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Gençlik Merkezi Binası (2 Katlı, Çelik Çatılı ve Betonarme Yapı) 1 Adet Yüzme Havuzu Binası (2 Katlı, Çelik Çatılı ve Betonarme Yapı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Rize İli, Ardeşen İlçesiç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.08.2023 - 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Kamu İhale Tebliği’nin 53.4’üncü maddesinde, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işleri ihalelerinde, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale tarihi itibariyle Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı (yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış) ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olmaları şartının İdarelerce aranması gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle isteklilerin, 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’e istinaden, gerçek kişi ise kendileri adına, tüzel kişi ise firmaları adına düzenlenmiş olan “Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi”ndeki numarayı, teklifleri kapsamında hazırlayacakları Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili satırında belirtmeleri zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda her bir ortağın “Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi” sahibi olması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen "(B) Üst Yapı (Bina) İşleri/III. Grup: Bina İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya Mimar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ardesenhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mobil sohbet siyah bayrak ayna